bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup samojezdnej kamery inspekcyjnej TV z możliwością pomiaru spadku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 27-07-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Łuczak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
500033283
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup samojezdnej kamery inspekcyjnej TV z możliwością pomiaru spadku
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Zakup samojezdnej kamery inspekcyjnej TV z możliwością pomiaru spadku.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kod CPV
42997100-2
Nazwa kodu CPV
Maszyny do badania wewnętrznej powierzchni rurociągów
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Załączniki
Załącznik 7 - regulamin zamówień sektorowych
Załącznik 6 - wzór umowy
Załacznik 5 - oświadczenie o braku wyroku sądu lub decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenia oraz oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Załacznik 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załacznik 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załacznik 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
Załącznik 1 - formularz ofertowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena
Pytania i wyjaśnienia
Odpowiedź na ptania nr 1
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Potencjał techniczny
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Warunki zmiany umowy
1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy
2. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony.
3. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.
4. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.
5. Zmiany do umowy, o których mowa w 1 pkt. 1) będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zawartość oferty:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,
4) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
6) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4 do SIWZ,
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 5 do SIWZ,
8) specyfikację techniczną oferowanych urządzeń pozwalającą ocenić spełnienie warunków wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,
8) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszego SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej przedstawione kryteria:
cena – 100 %,
W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = najniższa cena / cena oferty ocenianej x 100% x100pkt
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
d) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
e) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WARCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
łódzkie , sieradzki
Numer telefonu
43 8295401
NIP
8270010679
Numer naboru
RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17
Inne źródła finansowania
Dofinasowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja z otwarcia ofert postępowania na zakup urządzenia:
- kamera inspekcyjna TV z możliwością pomiaru spadku (1 szt.)
ZWIK.ZP.3.2020

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył brutto:
Zakup samojezdnej kamery inspekcyjnej TV z możliwością pomiaru spadku:
129 150,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)
2. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:
1) Firma Handlowo-Usługowa ARTEM Artur Krawczak, Strażacka 7, 09-200 Borkowo Kościelne -
cena brutto oferty: 153 627,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia
siedem złotych)
2) ANB Sp. z o.o. ul. Zerzeńska 36, 04-787 Warszawa –
- cena brutto oferty: 239 604,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset
cztery złote)

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Wyłoniono wykonawcę:
Firma Handlowo-Usługowa ARTEM Artur Krawczak, Strażacka 7, 09-200 Borkowo Kościelne
- data wpływu ofert: 27 lipca 2020r
- cena brutto oferty: 153 627,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych)

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 10.07.2020 13:08
Dokument oglądany razy: 702
Nie podlega Ustawie