bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 15-11-2018
Numer ogłoszenia
10383
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Tadeusza Kościuszki 9, 98-290 Warta w Biurze Obsługi Klienta.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Łuczak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
500 033 283
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące Rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym (dalej PFU) – załącznik nr 1 do SIWZ oraz wymaganiami szczegółowymi - załącznik nr 2 do SIWZ.
Po rozbudowie i przebudowie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Warta będzie pracowała jako mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia w technologii przepływowego, niskoobciążonego osadu czynnego z osadnikiem wtórnym oraz z mechanicznym odwadnianiem osadu na prasie taśmowej i suszeniem osadu w suszarni słonecznej, dla której wielkość RLM będzie < 10 000 RLM.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym.
Przedmiot zamówienia
Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz wymaganiami szczegółowymi SIWZ, która powinna obejmować całość zakresu zadania, w szczególności:
a. wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych
b. wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego,
c. wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);
d. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej całość zakresu zadania w imieniu Zamawiającego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wydania pozwolenia na budowę;
e. uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, o ile zaistnieje taka konieczność;
f. w trakcie sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie:
- przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania ostatecznego po wykonaniu dokumentacji
- opracowanej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w pkt 6.3.3 SIWZ dokumentacja techniczna powinna zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do uzyskania pozwolenia i wykonania zamówienia.
Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowania terenu na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z Zamawiającym w szczególności:
a. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót;
b. Obsługę geodezyjną;
c. Dostawę maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia;
d. Wykonanie prac budowlanych związanych z drogami wewnętrznymi;
e. Przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego prób, rozruchu technologicznego oczyszczalni, rozruchu technologicznego suszarni osadów ściekowych oraz wymaganych badań zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie parametrów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych (DTR, dozór techniczny i inne);
f. Dokonanie opłat za nadzory obce np. dozór techniczny, badania np. geotechniczne, trwałości konstrukcji i materiałów itp.,
g. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w formacie elektronicznym (pdf w odniesieniu do dokumentacji tekstowej, a dokumentacji graficznej w dwg lub dxf) i papierowym – w trzech egzemplarzach wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
h. Przygotowanie instrukcji eksploatacji i przeprowadzenie szkolenia pracowników obsługi oczyszczalni;
i. W razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów.
j. Jeżeli w projekcie wystąpią elementy ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) spawanie elementów powinno zostać przeprowadzone w warunkach fabrycznych zgodnie z normą PN-EN 1011-3 i potwierdzone dokumentem.
Kod CPV
45252127-4
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
Dodatkowe przedmioty zamówienia
45000000-7 Roboty budowlane,
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45233251-3 Wymiana nawierzchni,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45320000-6 Roboty izolacyjne,
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45232460-4 Roboty sanitarne,
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków,
45233140-2 Roboty drogowe,
45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
90481000-2 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków,
90713100-9 Usługi konsultacyjne dot. zaopatrzenia w wodę i obróbki ścieków inne niż związane z branżą budowlaną
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
45262311-4 Betonowanie konstrukcji,
45262310-7 Zbrojenie,
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane,
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45350000-5 Instalacje mechaniczne,
28122000-3 Okna, drzwi i podobne wyroby,
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,
45440000-4 Roboty malarskie i szklarskie,
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga złożenia przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników postępowania przetargowego. Zakres i szczegółowość harmonogramu określa załącznik nr 3 do SIWZ.
Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 (program funkcjonalno-użytkowy PFU)
Załącznik nr 2 (wymagania szczegółowe)
Załącznik nr 3 (wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego)
Załącznik nr 4 (formularz ofertowy)
Załącznik nr 5 (oświadczenie o spełnienu warunków postępowania)
Załącznik nr 6 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)
Załącznik nr 7 (wykaz wykonanych zamówień)
Załącznik nr 8 (wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia)
Załącznik nr 9 (oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
Załącznik nr 10 (wzór umowy)
Załącznik nr 11 (regulamin zamówień sektorowych)
Załącznik nr 12 (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)
Załącznik nr 13 (oświadczenie o braku prawomocnego wyroku)
Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ z dnia 5 listopada 2018r.
Pytania i wyjaśnienia
Odpowiedź na pytanie 1
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Wymaga się aby:
1) Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wartości brutto co najmniej 3.000.000,00 zł
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości 3.000.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ,
b) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
UWAGA: w przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty budowlane w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wymaga się aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a. jedną osobą z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalizacji sanitarnej w zakresie kierowania i nadzoru, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy od daty uzyskania uprawnień,
b. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie oczyszczalni ścieków, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta od daty uzyskania uprawnień. Zamawiający wymaga aby projektant wskazany w wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadał doświadczenie w zaprojektowaniu min. dwóch projektów budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich 5 lat na podstawie których uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, o przepustowości min. 1200 m3/doba, przy czym choć jeden winien uwzględniać budowę słonecznej suszarni osadu.
UWAGA: Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wymaga się aby:
a) wykonawca wykazał minimalny roczny obrót w wysokości 3.500.000,00 PLN za 2 ostatnie lata obrotowe;
b) wykonawca wykazał że posiada zdolność kredytową lub środki na koncie na kwotę min. 4.000.000,00 zł;
c) wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł.
Warunki zmiany umowy
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ,
2.Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3.Wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego SIWZ.
4.Dokumentów i oświadczeń w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej:
- sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty – za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
5.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego
3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej przedstawione kryteria:
1) cena – 60 %,
2) gwarancja na roboty budowlane – 20 %,
3) gwarancja na urządzenia i maszyny- 20 %,

Ad 1. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = najniższa cena X 60% x100pkt
cena oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena” – 60.

Ad 2. W kryterium gwarancja robót budowlanych ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:
a. 60 miesięcy i więcej – 20 pkt.
b. 37-59 miesięcy - 10 pkt.
c. 0-36 miesięcy - 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „gwarancja na roboty budowlane” - 20.

Ad 3. W kryterium gwarancja urządzenia i maszyny ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób:
a. 24 miesięcy i więcej- 20 pkt.
b. 13-23 miesięcy - 10 pkt.
c. 0-12 miesięcy - 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „gwarancja na urządzenia i maszyny” - 20.
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wszystkich oferentów którzy będą podlegać wykluczeniu na podstawie zapisów SIWZ.
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
e) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
f) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINY I MIASTA WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
łódzkie , sieradzki
Numer telefonu
43 8295401
Fax
43 8295401
NIP
8270010679
Numer naboru
RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17


Zamawiający informuje:

1. Kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 8 377 530,00 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści i 00/100) złotych.

2. W terminie składania ofert wpłynęły cztery oferty:

1) Konsorcjum firm:
Lider – Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki
14-200 Iława, ul. Mławska 12
Partner: „Moduł” Zakład Budownictwa Ogólnego Bożena Guzik
38-300 Gorlice, ul. Stróżówka 67
- kwota oferty brutto: 10 209 000,00 (dziesięć milionów dwieście dziewięć tysięcy i 00/100) złotych;
- okres gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy;
- okres gwarancji na urządzenia i maszyny - 24 m-ce;
- termin realizacji zamówienia – 31.10.2020r.

2) IDS-BUD S.A.
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
- kwota oferty brutto: 15 375 000,00 (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych;
- okres gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy;
- okres gwarancji na urządzenia i maszyny - 24 m-ce;
- termin realizacji zamówienia – 31.10.2020r.

3) HYDRO-MARKO sp. z o.o. sp.k.
63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139
- kwota oferty brutto: 14 018 310,00 (czternaście milionów osiemnaście tysięcy trzysta dziesięć i 00/100) złotych;
- okres gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy;
- okres gwarancji na urządzenia i maszyny - 24 m-ce;
- termin realizacji zamówienia – 31.10.2020r.

4) PTB NICKEL sp. z o.o.
62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 6b, Jelonek k. Poznania
- kwota oferty brutto: 14 141 310,00 (czternaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć i 00/100) złotych;
- okres gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy;
- okres gwarancji na urządzenia i maszyny - 24 m-ce;
- termin realizacji zamówienia – 31.10.2020r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Postępowanie prowadzone było zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o.

Wyłoniono wykonawcę:
Lider – Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki
14-200 Iława, ul. Mławska 2
Partner: „Moduł” Zakład Budownictwa Ogólnego Bożena Guzik
38-300 Gorlice, ul. Stróżówka 67
który w wyniku oceny ofert uzyskał największą liczbę punktów (100 pkt.)
Data wpłynięcia oferty: 15.11.2018r.
Cena oferty: 10 209 000,00 (dziesięć milionów dwieście dziewięć tysięcy i 00/100) złotych brutto

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 19.10.2018 14:01
Dokument oglądany razy: 1134
Nie podlega Ustawie