bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” realizowanego w ramach dofinansowania pr

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 04-12-2018
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Wykonawca zobowiązany jest przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) hasłem w formie elektronicznej na adres: zwikwarta@zwikwarta.pl. Hasło do odczytania pliku oferty należy przesłać oddzielnym mailem bądź telefonicznie: +48 500 033 401 po godzinie składania ofert najpóźniej do dnia i godziny ich otwarcia, pod rygorem uznania, że oferta została złożona po terminie.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
zwikwarta@zwikwarta.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Łuczak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
500 033 283
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) ustanowienie koordynujących inspektorów branżowych w branżach: instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sanitarnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; w specjalności konstrukcyjno–budowlanej; w specjalności inżynieryjnej drogowej;
3) kontrola zgodności robót z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami , normami aktualnie obowiązującymi;
4) współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej;
5) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót;
6) podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w przypadku zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o tym fakcie;
7) przeprowadzanie kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm;
8) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;
9) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
10) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;
11) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
12) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
13) kontrolowanie ilości i terminowości wykonywanych robót;
14) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
15) uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i końcowych inwestycji;
16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;
17) udzielenie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;
18) przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej do rozliczenia dofinansowania inwestycji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
19) sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;
20) sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;
21) dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji;
22) składanie sprawozdań miesięcznych z postępu robót;
23) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac niezależnie od sprawozdań inspektorów nadzoru;
24) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru – przy czym wymaga się obecności na terenie budowy min. 2 razy w tygodniu; 25) uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót.
Kod CPV
71247000-1
Nazwa kodu CPV
Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe przedmioty zamówienia
brak
Harmonogram realizacji zamówienia
Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta” od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2020 r. z zastrzeżeniem ust. 4.2. pkt 25. treści zapytania ofertowego.
Załączniki

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy w ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dysponują osobami posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniły minimum 2 (dwa) razy funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego przy zadaniach inwestycyjnych z zakresem objętym przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia takiego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy w ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dysponują osobami posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
Dodatkowe warunki
brak
Warunki zmiany umowy
1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności IZ, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian Wytycznych.
2. Zmiany Umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony Umowy wyrażą na to zgodę.
3. Zmiany do Umowy będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę Umowy o dofinansowanie z IZ.
4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
5. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana adresu do korespondencji;
2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy;
3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;
4) zmiana stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
7. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) cena – 100 %,
ad 1. w kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru, zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku otrzymaną ilość punktów:
Liczba punktów = najniższa cena/cena oferty ocenianej x 100% x 100pktMaksymalna ilość punktów w kryterium „cena” – 100.
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
d) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINY I MIASTA WARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
łódzkie , sieradzki
Numer telefonu
43 8295401
Fax
43 8295401
NIP
8270010679
Numer naboru
RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17
Inne źródła finansowania
brak


Przetarg Nierozstrzygnięty
Opis
Kwoty oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Liczba wyświetleń: 518

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 19.11.2018 17:49
Dokument oglądany razy: 817
Nie podlega Ustawie