bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pełnienie funkcji koordynatora projektu/menedżera projektu przy realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta ” dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 24-10-2018

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Wykonawca zobowiązany jest przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) hasłem w formie elektronicznej na adres: zwikwarta@zwikwarta.pl. Hasło do odczytania pliku oferty należy przesłać oddzielnym mailem bądź telefonicznie: +48 500 033 401 po godzinie składania ofert najpóźniej do dnia i godziny ich otwarcia, pod rygorem uznania, że oferta została złożona po terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
zwikwarta@zwikwarta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Jackowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
791 294 174

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania projektem w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora projektu (menedżera projektu) dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta " dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania projektem w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora projektu (menedżera projektu) dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta " dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania projektem w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora projektu (menedżera projektu) dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta " dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedmiotowy projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej, zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, a także wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warta. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2018-2020.
Do obowiązków Koordynatora Projektu (menedżera projektu) należeć będzie:
1) koordynowanie działań w ramach realizacji Projektu;
2) przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji Projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie o dofinansowanie Projektu;
3) nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie Projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników;
4) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu;
5) współpraca z IZ w zakresie merytorycznej realizacji Projektu, w szczególności: udział w kontrolach (wraz ze składaniem wyjaśnień) prowadzonych przez IZ lub organy zewnętrzne, informowanie IZ o planowanych zmianach lub przesunięciach w wydatkach przy realizacji Projektu;
6) wsparcie przy opracowaniu postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych bądź wykonawców usług;
7) współpraca z Zamawiającym w zakresie obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu;
8) monitorowanie wszelkich zmian w Wytycznych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie Projektu, przy zachowaniu aktów wewnętrznych Zamawiającego;
9) terminowe i prawidłowe rozliczenie Projektu;
10) systematyczny monitoring przebiegu realizacji Projektu, w tym monitorowanie poziomu wydatków, wskaźników, celów i innych;
11) identyfikacja zagrożeń oraz doradztwo w podejmowaniu działań mających na celu prawidłową realizację Projektu w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub nieprzewidywalnych;
12) współpraca z Zespołem Realizującym Projekt przy sporządzaniu wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą do IZ, w tym kontrolowanie terminowości ich składania;
13) dokonywanie oceny dokumentów finansowo-księgowych pod kątem zgodności z wydatkami kwalifikowalnymi w ramach Projektu;
14) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów;
15) reprezentowanie wraz z Zamawiającym interesów Projektu w kontaktach z IZ i innymi instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w realizację Projektu,
16) współpraca z Zespołem Realizującym Projekt w zakresie działań dotyczących informacji i promocji zgodnie z Wytycznymi.

Kod CPV
79421000-1

Nazwa kodu CPV
Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia
brak

Harmonogram realizacji zamówienia
Świadczenie usługi zarządzania projektem w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora projektu (menedżera projektu) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2020 r.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1 - formularz ofertowy
Załacznik nr 2 - wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 3 - wykaz doświadczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załacznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku wyroku sądu
Załącznik nr 8 - regulamin zamówień sektorowych
Załącznik nr 7 - wzór umowy

Pytania i wyjaśnienia
Odpowiedzi na zapytania 1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Koordynatora/Menedżera Projektu musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiadaja biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy

Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował w sposób należyty, minimum 2 (dwa) zamówienia polegające na zarządzaniu i rozliczeniu projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej współfinansowanego ze środków UE o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto.
Pod pojęciem projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej Zamawiający rozumie inwestycje realizowane na obiektach oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia takiego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia takiego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

Dodatkowe warunki
brak

Warunki zmiany umowy
1. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności IZ, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian Wytycznych.
2. Zmiany Umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony Umowy wyrażą na to zgodę.
3. Zmiany do Umowy będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę Umowy o dofinansowanie z IZ.
4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
5. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana adresu do korespondencji;
2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy;
3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;
4) zmiana stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykaz doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora Projektu (menedżera projektu) - wykonawca do oferty załączy dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
8. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) cena – 60 %,
2) doświadczenie - 40%,
ad 1. w kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru, zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku otrzymaną ilość punktów:
Liczba punktów = najniższa cena X 60% x100pkt
cena oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena” - 60.

ad 2. w kryterium „doświadczenie” ocena ofert rozumiana jako doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Koordynatora/Menedżera Projektu. Zamawiający będzie oceniał ilość zrealizowanych i rozliczonych inwestycji współfinansowanych z środków UE przez wskazaną osobę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykonawca otrzyma 40 pkt – w przypadku wykazania 5 (pięciu) lub więcej inwestycji
Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku wykazania od 3 do 4 inwestycji
Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku wykazania 1-2 inwestycji

Maksymalna ilość punktów w kryterium „doświadczenie” - 40.

Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
d) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres
Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
łódzkie , sieradzki
Numer telefonu
43 8295401
Fax
43 8295401
NIP
8270010679
Numer naboru
RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17
Inne źródła finansowania
brak

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Konsorcjum: PHIN Inwestycje Sp. z o.o., PHIN Consulting Sp. z o.o.
Lider: PHIN Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź; data wpływu: 24.10.2018 r.
Cena oferty: 56 580,00 zł brutto (46 000,00 zł netto)

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 09.10.2018 21:20
Dokument oglądany razy: 800
Nie podlega Ustawie