bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Udzielenie kredytu Inwestycyjnego pomostowego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwikwarta.pl/bip
Warta: Udzielenie kredytu Inwestycyjnego pomostowego
Numer ogłoszenia: 70547 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta , ul. Łódzka 1, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 043 8295401, faks 043 8295401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - spółka z o.o. 100% udziału Gminy Warta.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu Inwestycyjnego pomostowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjno-pomostowego długoterminowego w wysokości 900.000,00 brutto zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta.
1 Okres spłaty kredytu ustala się do 31 grudnia 2016 r. Waluta PLN z możliwością przedłużenia.
2 Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek 180 dni. Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych w równych ratach po okresie karencji, zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem spłat, zmienianym tylko w sytuacji zmiany WIBOR lub wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu.
3 Przy obliczaniu odsetek za okres kredytowania stosuje się stawkę WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów 1 miesięcznych wg notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego miesięcznego
okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane , powiększone o marże banku.
4 Kredyt w terminie od 15.06.2015 r., postawiony będzie do dyspozycji zamawiającego i po jego dyspozycji zostanie przelewany na wskazane przez Zamawiającego konto.
5 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż opłata za udzielenie kredytu, marża banku określona w ofercie oraz doliczana do marży zmienna stawka WIBOR 1M. W całym okresie kredytowym marża banku musi pozostać na niezmienionym poziomie.
6 Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, przedłużenia okresu spłaty.
7 Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie cesja płatności z
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0, 66.11.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca posiada uprawnienia do
prowadzenia działalności bankowej i występowania w obrocie prawnym jako bank w formie określonej przez ustawę Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) oraz czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu załączonym w SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 i art. 44) na formularzu załączonym w SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 i art. 44) na formularzu załączonym w SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 i art. 44) na formularzu załączonym w SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 i art. 44) na formularzu załączonym w SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwikwarta.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o. ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2015, godzina 14:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o. ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:

Dodatkowe informacje, wyjaśnienia do przetagu (data publikacji 18.05.2015):

Zmiany wprowadzone w ogłoszeniu (data publikacji 20.05.2015):

Dodatkowe informacje w ogłoszeniu (data publikacji 21.05.2015):

Zmiany wprowadzone w ogłoszeniu (data publikacji 27.05.2015):

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 15.05.2015 15:31
Dokument oglądany razy: 2204
Podlega Ustawie