bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta , ul. Łódzka 1, 98-290 Warta, woj.łódzkie, tel. 043 8295401, faks 043 8295401.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikwarta.pl/bip
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sp.z o.o. 100% udziału szamorządu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta.
Zadanie realizowane na warunkach - decyzji Starosty Sieradzkiego- pozwolenie na budowę Nr 919 2012 z dnia 10.12.2012r znak AB.6740.822.2012 i zatwierdzonej tą decyzja dokumentacji projektowej, -
dokumentacji zgłoszenia wykonania robót związanych z wymianą pompy głębinowej, rurociągów oraz armatury w istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 397 8 w miejscowości Cielce gm. Warta, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej, - dokumentacji zgłoszenia wykonania robót związanych zmiany obudowy studni głębinowej oraz utwardzenia powierzchni gruntu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa: projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, szczegółowe wymogi, które znajdują się w załączniku do SIWZ oraz SIWZ. Przedmiot umowy musi byś wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., poleceniami inspektora nadzoru, oraz wymogami niniejszej SIWZ.
Zakres robót obejmuje:

  • wykonanie robót budowlanych,
  • wykonanie robót elektrycznych,
  • wykonanie robót budowlano - instalacyjnych,
  • wykonanie trawników,
  • przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie,
  • zapewnienie nieprzerwanej, ciągłej dostawy wody odbiorcom o odpowiednich parametrach jakościowych określonych we właściwych przepisach prawa podczas trwania inwestycji.

Zamawiający dopuszcza przerwy w dostawach wody pomiędzy godziną 22 a godziną 5, W takim przypadku należy poinformować inwestora o tym fakcie na 96 godz. przed planowaną przerwą. Oprócz wykonania ww Robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów w szczególności inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu. W odniesieniu do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiający uzna spełnienie tego warunku po okazaniu zlecenia i wniesienia opłaty za wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000 zł. słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj a pieniądzu b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c gwarancjach bankowych, d gwarancjach ubezpieczeniowych e poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego 58 92700006 0020 8549 2000 0002 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44 na formularzu zgodnym z treścią załącznika SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie, zakończył w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem przebudowę stacji uzdatniania wody o wartości każdej co najmniej 700.000,00zł. UWAGA w przypadku wykonawców, którzy realizowali roboty budowlane w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44 na formularzu zgodnym z treścią załącznika SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą kierować robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie właściwe dla przedmiotu zamówienia w specjalności a. konstrukcyjno - budowlanej - co najmniej jedna osoba, b.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej jedna osoba, c. instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin wykonania - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.
- przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót warunków atmosferycznych, konieczności wykonania zamówień dodatkowych
- zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, lub sposobu wykonania
- wykonanie robot zamiennych.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy
- Zmiana adresu do korespondencji
- Utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy
- Zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwikwarta.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o. ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014 godzina 14:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o. ul. Kościuszki 9,
98-290 Warta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

Dokumenty dodatkowe:

Odpowiedzi na pytania:

ZMIANA OGŁOSZENIA:

ZMIANA SWIZ:

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.01.2015

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 17.11.2014 19:16
Dokument oglądany razy: 5136
Podlega Ustawie