bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie oraz tereny utwardzone z drogami i chodnikami) na działce nr ewid. 102 (obręb ged. Ustków) położonej w miejscowości Ustków Gmina Warta”

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Warta, dnia 19 kwietnia 2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pn:
„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie oraz tereny utwardzone z drogami i chodnikami) na działce nr ewid. 102 (obręb ged. Ustków) położonej w miejscowości Ustków Gmina Warta”.
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o. ul. Łódzka 1, 98-290 Warta.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.zwikwarta.pl/bip
3. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie oraz tereny utwardzone z drogami i chodnikami) na działce nr ewid. 102 (obręb ged. Ustków) położonej w miejscowości Ustków Gmina Warta. Zadanie realizowane na warunkach Decyzji Starosty Sieradzkiego - pozwolenie na budowę Nr 920/2012 z dnia 10.12.2012r znak AB.6740.821.2012 i zatwierdzonej tą decyzja dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe (projekt budowlany, wykonawczy), specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, szczegółowe wymogi, które znajdują się w załącznikach do SIWZ oraz SIWZ. Przedmiot umowy musi byś wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., poleceniami inspektora nadzoru, oraz wymogami niniejszej SIWZ.
Kod CPV 45000000-7
Zakres robót
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie robót budowlanych
- wykonanie robót elektrycznych
- wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w wymaganym zakresie,
- wykonanie trawników,
- przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie.
- zapewnienie nieprzerwanej, ciągłej dostawy wody odbiorcom o odpowiednich parametrach jakościowych określonych we właściwych przepisach prawa podczas trwania inwestycji.
Oprócz wykonania w/w robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów (w tym pozwolenie wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków z SUW i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie od inspektora nadzoru budowlanego.
W odniesieniu do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiający uzna spełnienie tego warunku po okazaniu zlecenia i wniesienia opłaty za wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Podwykonawstwo Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Wykonawca ma obowiązek określenia w ofercie, które części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcom.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
- zakończenia całości prac – do dnia 30.10.2013 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności.
  Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.SIWZ. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt a.

 2. Wiedza i doświadczenie.
  Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 roboty budowlane, obejmujące swoim
  zakresem przebudowę stacji uzdatniania wody o wartości każdej co najmniej 700.000,00zł. UWAGA: w przypadku wykonawców, którzy realizowali roboty budowlane w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
  Wiedza i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt b.

 3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym.
  Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. SIWZ
  Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt c.

 4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą kierować robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie właściwe dla przedmiotu zamówienia w specjalności:
  a. konstrukcyjno – budowlanej - co najmniej jedna osoba,
  b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej jedna osoba,
  c. instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba.
  Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt d.

 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
  Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt e.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem zero – jedynkowym, (spełnia - nie spełnia).

9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
10. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Spółka z o.o. ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta lub dostarczyć na adres Zamawiającego w terminie do 6 maja 2013r., godz. 14:00 zasu lokalnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2013r., godz. 14:15 czasu lokalnego w pokoju Prezesa Zarządu.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

W odpowiedzi na zadane przez jednego z wykonawców pytanie przedstawiamy wyjaśnienia:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 791294174 lub mailowy p_jackowski@zwikwarta.pl

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 19.04.2013 18:34
Dokument oglądany razy: 2728
Podlega Ustawie