bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Wykonanie odwiertu studziennego w miejscowości Cielce gmina Warta powiat Sieradzki, województwo Łódzkie wraz z obudową studni i pracami dokumentacyjnymi”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Warta, dnia 18 luty 2013 roku


Wyjaśnienie dodatkowe w sprawie zamówienia:


W związku z pytaniem oferenta, ZWiK Warta Sp. z o.o. wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej przyjęty jest przepływomierz Dn65, jednak zgodnie z zapisem ze str. T-11 opisu technicznego, po odwiercie nowej studni należy dokonać weryfikacji doboru pompy głębinowej i zaprojektowanego uzbrojenia studni. Spoczywać to będzie na wykonawcy robót. Ponadto informuje, że jako materiał do budowy rurowych instalacji technologicznych przyjęto stal nierdzewną, której gatunek nie powinien być niższy niż 0H18N9


Warta, dnia 13 luty 2013 roku

ZWiK ZP /2/2013

OGŁOSZENIE o zmianie warunków zamówienia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp.zo.o., informuje, iż w postępowaniu na: „Wykonanie odwiertu studziennego w miejscowości Cielce gmina Warta powiat Sieradzki, województwo Łódzkie wraz z obudową studni i pracami dokumentacyjnymi”, dokonał zmian w przedmiocie zamówienia.

Zmieniamy średnice rury cembrowej oraz otworu "bosego" W konstrukcji projektowanego otworu studziennego zastosować należy:

- rurę cembrową stalową o minimalnej średnicy wewnętrznej 250 mm,
- otwór "bosy" o średnicy 143 mm,
- zabezpieczenie stalowe odpowiadające średnicy rury cembrowej.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o., ogłasza postępowanie na: „Wykonanie odwiertu studziennego w miejscowości Cielce gmina Warta powiat Sieradzki, województwo Łódzkie wraz z obudową studni i pracami dokumentacyjnymi”

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwiertu w miejscowości Cielce na działce o nr ewidencyjnym 393/4 gmina Warta powiat Sieradzki, województwo Łódzkie, wraz z obudową studni i pracami dokumentacyjnymi.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie odwiertu zawiera: „Projekt prac geologicznych dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnokredowych”  (załącznik nr I_1). Odwiert ma zostać wykonany na warunkach określonych w decyzji Starosty Sieradzkiego dnia 10.11.2011r  znak RS.6530.51.2011 (załącznik nr I_1a) i decyzji Starosty Sieradzkiego z dnia 10.12.2012r  znak RS.6530.1.33.2012 (załącznik I_1b), zatwierdzającymi projekt prac geologicznych.

W zakresie odwiertu Wykonawca powinien:

 • wykonać wiercenie otworu wraz z materiałem i pompowaniem próbnym z oceną wpływu eksploatacji studni na głębinowe studnie sąsiednie,
 • zapewnić nadzór geologiczny nad wierceniem.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych obudowy studni zawiera projekt budowlany: „Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Cielce Gmina Warta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (załącznik nr I_2, załącznik nr I_2a, załącznik I_2b). Roboty budowlane powinny być wykonywane na warunkach określonych w decyzji Nr 919/2012 Starosty Sieradzkiego z dnia 10.12.2012r znak AB.6740.822.2012, zatwierdzającej projekt budowlany (załącznik nr I_2c).

W zakresie robót budowlanych Wykonawca powinien wykonać:

 • naziemną obudowę studni z laminatu poliestrowego wraz z głowicą i kompletnym osprzętem oraz ogrzewaniem,
 • dostawę i montaż pompy głębinowej wraz z rurociągiem wznośnym ze stali nierdzewnej spożywczej (tymczasowa, typ jak w studni nr 1 typ GC305 - 13kw firmy Hydro Vacum Grudziądz lub równoważna),
 • rurociąg połączeniowy wody surowej z SUW i studnią nr 1 wraz z zasilaniem energetycznym. Dz. 110 * 6,6mm PEHD SDR17 PN10 o długości ok. 17,5 mb.
 1.  W zakresie prac dokumentacyjnych Wykonawca ma wykonać:
 • operat wodno-prawny na wykonanie obiektu do ujmowania wód podziemnych i na pobór wody,
 • dokumentację hydrogologiczną powykonawczą,
 • badanie technologiczne wody,
 • inwentaryzację geodezyjną robót

II. Warunki postępowania

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
 2. Oferta winna być wypełniona zgodnie z formularzem „Oferta” (załącznik II_1).
 3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
 5. Oferta musi być podpisana przez Oferenta jeżeli jest nią osoba fizyczna, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaleca się aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 6. Ofertę należy sporządzić w 1 oryginale. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem oferenta.
 7. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o, ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta lub wysłać na adres zamawiającego w terminie do 25.02.2013r, do godziny 1400. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2013 r o godziny 14:05 w pokoju Prezesa Zarządu ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta.
 8. Termin realizacji 31.05.2013 roku.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu nie dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Paweł Jackowski (tel.: 791 294 174)

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 02.02.2013 09:25
Dokument oglądany razy: 2336
Nie podlega Ustawie